Algemene Voorwaarden Nagelsalon Tip Top


1.   Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelsalon Tip Top en de klant waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing  heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen Nagelsalon 
Nagelsalon Tip Top zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelsalon Tip Top zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken 
De klant moet verhindering voor een afspraak 24 uur voor de afspraak, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande de afspraak aan Nagelsalon Tip Top melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelsalon Tip Top de helft van de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Nagelsalon Tip Top de helft van de afgesproken behandeling in rekening brengen en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Nagelsalon Tip Top moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen Bij Nagelsalon Tip Top. 

4. Betaling 
Nagelsalon Tip Top  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelsalon Tip Top  vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy 
De klant voorziet Nagelsalon Tip Top vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelsalon Tip Top aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelsalon Tip Top neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nagelsalon Tip Top behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelsalon Tip Top zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming  vooraf van de klant. 

6. Geheimhouding 
Nagelsalon Tip Top is verplicht tot geheimhouding  van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelsalon Tip Top verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid 
Nagelsalon Tip Top is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelsalon Tip Top is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelsalon Tip Top is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon. 

8. Garantie 
Nagelsalon Tip Top  geeft de klant 5 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: De klant de nagels heeft laten onderhouden door een andere Nagelsalon, klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt, de klant de nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken, de klant andere dan de door Nagelsalon Tip Top geadviseerde producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels, de klant de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, zoals geadviseerd, niet heeft opgevolgd, de klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd, de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

9. Beschadiging & diefstal 
Nagelsalon Tip Top heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Nagelsalon Tip Top meldt diefstal altijd bij de politie. 

10. Klachten 
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nagelsalon Tip Top. Nagelsalon Tip Top  dient de klacht binnen vijf werkdagen adequaat te behandelen. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelsalon Tip Top de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelsalon Tip Top en klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan klant het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

11. Voorbeeld van nagels 

Indien Nagelsalon Tip Top een voorbeeld toont van een aan te brengen nagelontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nagel motieven berust bij Nagelsalon Tip Top. Indien de klant de aangebrachte nagel laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelsalon Tip Top. Nagelsalon Tip Top mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 

12. Behoorlijk gedrag 
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Nagelsalon Tip Top het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. 

13. Recht 

Op elke overeenkomst tussen Nagelsalon Tip Top en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. .


 
E-mailen
Bellen
Map
Info